tr en

PERSONEL ALIMI DUYURUSU

                                              PERSONEL ALIM İLANI

 

Odamızda genel sekreter olarak çalışmak üzere personel alımı yapılacaktır. Başvurular 20.10.2016 tarihinde başlayacak olup 31.10.2016 tarihi mesai bitimine kadar devam edecektir.

Genel sekreterin aşağıda belirtilen niteliklere haiz olması gerekir:

 1. Türk vatandaşı olmak.
 2. Kamu haklarından mahrum olmamak.
 3. Askerlikle ilişiği bulunmamak.
 4. (Değişik: 30/7/2008 – 5795/2 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…) (1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak,
 5. Kısıtlanmış Olmamak
 6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı, zihinsel veya bedensel engeli bulunmamak.(2)
 7. Mühendislik, iktisat, işletme, maliye, hukuk ve kamu yönetimi gibi alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim kurumu mezunu olmak.(Başvuru esnasında açıköğretim diplomaları kabul edilmemekte olup örgün eğitim mezunları tercih edilecektir.)
 8. Kamuda veya özel sektörde en az  beş yıl iş tecrübesine sahip olmak.(belgelendirmek zorunludur)
 9. Takım çalışmasına yatkın olmak, iş temposuna ve çalışma saatlerine ayak uydurabilmek.
 10. Yabancı dil bilmek ve iyi derecede bilgisayar kullanabilmek tercih sebebidir.

 

BAŞVURU DÖKÜMANLARI:

Telli bir dosya içerisinde aşağıdaki evrakları Odaya müracaat esnasında getirmeniz gerekmektedir;

 1. Fotoğraflı ve güncel Özgeçmiş-CV
 2. Üniversite diploması aslı ve fotokopisi
 3. Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge
 4. Sağlık Raporu
 5. Adli sicil belgesi (Sabıka kaydı)
 6. *Eksik evrak getirmek elenmek sebebidir.

 

 

 

 

 

(1) Bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan  “… milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, … ” bölümü, Anayasa Mahkemesi’nin 25/2/2010 tarihli ve E.: 2008/17, K.: 2010/44 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

(2) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu bentte yer alan “vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak” ibaresi “hastalığı, zihinsel veya bedensel engeli bulunmamak” şeklinde değiştirilmiştir

Etiketler: